Meie privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Sissejuhatus

Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmekaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest õigusaktidest. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

AS Krooning poolt lähtutakse isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • isikuandmete töötlemine on andmesubjekti suhtes seaduslik, õiglane ja läbipaistev;
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik nende töötlemise seisukohalt;
 • isikuandmeid ajakohastatakse, s.t isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged andmed kustutakse või parandatakse viivitamatult;
 • isikuandmeid säilitatakse andmesubjekti tuvastataval kujul ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohasuse, turvalisuse, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Millised isikuandmeid me kogume

 • Üld- ja kontaktandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress, elukoha aadress;
 • Meie poolt osutatavate teenustega seotud andmeid (nt lepingueelne suhtlus, lepingu sõlmimine, arvete koostamine, edastamine);
 • Meievahelist kommunikatsiooni (e-kirjad, telefoni kõned, sõnumid);
 • Andmed meie kampaaniates osalemise kohta;
 • Meie poolt osutatavate teenustega seotud dokumente (nt kütuse ostukviitungid);
 • Finantsandmed krediidi, kohustuste või tehingute kohta;
 • Automaatjaamades olevate videokaamerate salvestisi;
 • Veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu talletatavad andmed (sh brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud veebilehe liiklusandmed).

Kuidas andmeid kogutakse

Üldjuhul me kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Näiteks, potentsiaalselt kliendilt küsime sooduskaardi / kütusekaardi taotluse esitamisel.

Samuti kogume isikuandmeid riiklikest registritest, rahvastikuregistrist või muudest avalikest allikatest (pakkumiste tegemiseks, võlgnevuse sissenõudmiseks, isikusamasuse tuvastamiseks, krediidivõimelisuse hindamiseks). Digitaalsete maksete korral pankade poolt edastavatest andmetest.

Lisaks sellele kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust.

Isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid

AS Krooning töötleb isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning lepingu täitmiseks ja tagamiseks. Automaatjaamades olevate videokaamerate salvestisi kasutame vältimaks vargusi ja pahatahtlikke tegevusi ning abimaterjalina tanklas toimunud juhtumite lahendamiseks. Veebilehel kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Seadusest tulenevatel juhtudel töödeldakse andmeid näiteks raamatupidamise eesmärgil, riigipoolsetele päringutele vastates ja järelevalveasutustele teabe esitamisel. Lepingu täitmiseks ja tagamiseks küsime näiteks isikut tuvastavaid andmeid, kontaktandmeid ja suhtlusandmeid. Lähtuvalt pakkumise küsimisest võime töödelda pakkumise tegemiseks ka teisi andmeid, kui nende töötlemine on kehtiva õiguse kohaselt lubatud. Juhul, kui andmesubjektilt võetakse nõusolek turunduslike pakkumiste saamiseks, siis on see muust tekstist eristatud. Samuti on isikuandmete töötlemise nõusolek selgelt eristatav teistel juhtudel, kui on vajalik nõusoleku võtmine. Andmesubjektil on alati võimalik antud nõusolek tagasi võtta saates AS-le Krooning vastavasisulise e-kirja või kasutades pakkumise lõpus olevat linki.

Isikuandmete jagamine

AS Krooning edastab andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse või teenusega seotud tegevuse osutamiseks või mille kohustus tuleneb õigusaktidest.

Näiteks AS Krooning edastab andmeid:

 • AS Krooningi teenuse osutamisega seotud isikutele ehk volitatud töötlejatele (nt postiteenuse osutaja jne).
 • Võlgade sissenõudmisteenust pakkuvatele juriidilistele isikutele.
 • Andmekaitse ja korrakaitse asutustele seadusest tulenevate kohustuse täitmise raames (nt õiguskaitse organ, kohtutäitur, maksuamet / toll jne).
 • Andmesubjekti avalduse raames teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmine).

Isikuandmete säilitamine

AS Krooning säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui õigusaktides äriühingule pandud kohustus seda näeb või seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Videosalvestisi säilitab AS Krooning 30 päeva, kui pole õiguskaitseorganite poolt laekunud nõuet konkreetse salvestise pikemaaegseks säilitamiseks.

Isikuandmete turvalisus, kaitse

AS Krooning on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmete turvaline säilitamine on AS Krooning kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Teeme kõik võimaliku, et vältida isikuandmetele loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist.

Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

Kogutud isikuandmetega tutvumine ja andmete muutmine

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

AS Krooningi poolt töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes on Teil võimalik meie poole pöörduda e-kirja teel aadressile info @ krooning.ee. Enda isikuandmetega seotud küsimused tuleb esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus küsida täiendavaid dokumente või andmeid isiku tuvastamiseks. Jätame endale õiguse keelduda Teie soovitud andmetega tutvuda, kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi. Vastame sellistele küsimustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva möödumisel.

Privaatsuspoliitika muud küsimused

AS Krooning jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, avaldades sellekohase teavituse meie kodulehel. Juhul kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole.